Бесплатные шаблоны Joomla
default_mobilelogo
Шановні колеги!
 
Науковий журнал «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems» приймає для публікації оригінальні, раніше не опубліковані емпіричні та теоретичні дослідження за наступними напрямками:
 • екстремальна психологія
 • кризова психологія
 • психореабілітація
 • психокорекція

Про напрями досліджень, результати яких публікуються у журналі, дивитися >>>більш докладніше<<< (відкриється у новому вікні).


Кожній опублікованій статті буде привласнено DOI (Digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкту.

Стаття подається українською або англійською мовами. Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно представити до редакції її переклад українською. І навпаки.

Рукописи проходять «сліпе» рецензування.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку, надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Після сплати необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Вартість публікації становить 800 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо в розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням і друком журналу.

Текст наукової статті має містити:

 1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 3. Методика дослідження (опис вибірки та процедура її формування, методи збору даних, методи статистичного аналізу).
 4. Результати.
 5. Обговорення результатів.
 6. Висновки.
 7. Література.

Текст статті буде перевірятись на плагіат за допомогою онлайн сервісу Unicheck.

Технічні вимоги:

 1. Обсяг статті – від 12 сторінок, формату А4 (297 x 210), ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
 2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
 3. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт.
 4. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути доречною та відповідати змісту наукової статті. Рисунки і таблиці мають бути вставлені за текстом згідно змісту та надані окремими файлами у форматі jpg або png. Формули необхідно оформлювати в редактор Microsoft Equation 3
 5. Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття оформлюється за такою структурою:

 • Шифр УДК по лівому краю
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. мовою) по лівому краю
 • Назва статті (укр. мовою) по центру
 • Анотація українською мовою (не менше 1800 знаків)
 • Ключові слова українською мовою
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою) по лівому краю
 • Назва статті (англ. мовою) по центру
 • Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків)
 • Ключові слова англійською мовою
 • Текст статті
 • Література (по лівому краю)
 • References (по лівому краю)

 

Оформлення літературних джерел:

Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, подаються два окремі списки використаних джерел:

1) Література - (бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою), оформляється згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]).

2) Другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді.   У списку «References» необхідно до джерел обов'язково додавати DOI (digital object identifier). Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

Умови отримання авторського примірника збірника наукових праць.

Пересилка Журналу здійснюється за рахунок автора.

Для публікації статті в науковому журналі необхідно заповнити довідку про автора та надіслати її електронною поштою до редакції журналу на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. разом зі статтею, оформленою згідно з вказаними вимогами.

Файли мають бути названі прізвищем автора:

Іваненко_стаття        

Іваненко_довідка про автора

Іваненко_квитанція

 

Для публікації рукопису від автора, що не має наукового ступеня, до редакції наукового журналу необхідно представити рецензію кафедри або лабораторії, до яких відноситься автор, стосовно матеріалів статті.

 

Приклад оформлення статті

(завжди можна подивитися у архіві публікацій

УДК 159.***

Олександр Омельченко, доктор психологічних наук, професор

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ОСОБИСТІСНИХ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ПЕРСОНАЛУ ДСНС

 

Анотація: ……………………..
Ключові слова: ……………….
Annotation: ……………………
Keywords: …………………….
Текст статті………………………
Література (вирівнювання по центру)
References (вирівнювання по центру)

Список використаних джерел (приклади оформлення):

 1. Андрушко Я.С. Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 276 с. (Книга:  Один автор)
 2. Католик Г.В. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду). Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2008. Вип. 11. С. 220–228. (Статті з періодичних видань)
 3. Aaron T. Beck. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. Penguin, 1991, 255 p. (Видання англійською)
 4. Robinson C., Phillips L., Quennerstedt A. (2020) Human rights education: developing a theoretical understanding  of  teachers’  responsibilities, Educational  Review,  72:2,  220–241,  DOI:  10.1080/00131911.2018.1495182  (дата звернення: 11.01.2021). (Статті з DOI)
 5. Про  схвалення  Концепції  розвитку  громадянської  освіти  в  Україні /  Верховна  Рада  України.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 10.02.2021). (Документи)
 6. Яворовська Л.М., Філоненко Г.С. Фактори становлення психологічного благополуччя особистості. Наука і освіта. 2014. No 12. С. 216–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_44 (дата звернення: 02.06.2020). (Електронні посилання).
 7. Терновська Д.Ю. Дослідження провідних когнітивних та поведінкових стратегій осіб з різним рівнем індивідуальної релігійності.  URL:  http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Psihologia/7_96583.doc.htm  (дата  звернення: 20.12.2020).

 

Oleksandr OMELCHENKO

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COPING STRATEGIES AND PERSONAL COPY RESOURCES OF SES STAFF

References

 1. Andrushko Ya.S. (2016). Psykholohichni zakhysty v strukturi profesiinoi identychnosti maibutnoho pratsivnyka orhaniv vnutrishnikh sprav: monohrafiia. [Psychological problems in the structure of the professional identity of the official of the organs of internal reference: monograph]. Lviv : LvDUVS [in Ukrainian].
 2. Katolyk H.V. (2008) Dity trudovykh emihrantiv: osoblyvosti osobystisnykh konfliktiv (opys psykhoterapevtychnoho dosvidu) [Labor  Emigrants’  Children:  Peculiarities  of  Personal  Conflicts  (description  of  the  psycho-therapeutic experience)]. Visnyk Lvivskoho universytetu: Filosofski nauky – Bulletin of Lviv University: Philosophical Sciences, 11. 220–228 [in Ukrainian]
 3. Aaron, T. Beck. (1991). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders [Cognitive Therapy and the Emotional Disorders]. Penguin [in English].
 4. Robinson C., Phillips L. & Quennerstedt A. (2020) Human rights education: developing a theoretical understanding of teachers’ responsibilities, Educational Review, 72:2, 220-241, DOI: 10.1080/00131911.2018.1495182
 5. Pro  skhvalennia  Kontseptsii  rozvytku  hromadianskoi  osvity  v  Ukraini  [About  approval  of  the  Concept  of development of civic education in Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov .ua [in Ukrainian].
 6. Iavorovska L.M., Filonenko H.S. (2014). Faktory stanovlennia psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti [Factors in the formation of psychological well-being of the individual]. Nauka i osvita – Science and education, 12, 216–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_44 [in Ukrainian].
 7. Ternovska D.Iu. (2011). Doslidzhennia providnykh kohnityvnykh ta povedinkovykh stratehii osib z riznym rivnem indyvidualnoi relihiinosti [Prescription of provincial cognitive and behavioral strategies of individuals with a growing level  of  individual  relevance].  URL:  http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Psihologia/  7_96583.doc.htm  [in Ukrainian].

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Full Name

 

Назва статті

 

Article title

 

Місце роботи

 

Placeofwork

 

Посада

 

Post

 

Науковий ступінь

 

Academic degree

 

Вчене звання

 

Academic rank

 

E-mail

 

Конт телефон

 

ORCID

 

Researcher ID

 

Scopus ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА.

Адреси, телефони та інші контактні дані редакція не розповсюджує.

joomla3x